top of page

OFERTA

Akceptując warunki płatnicze w naszym Centrum zgadzacie się Państwo na jedną z czterech opcji rozliczenia się za usługi:

* KP (kontrakty i pakiety - poszczególne opisy zawierają informacje o opłatach pojedyńczych i zbiorowych).

* KOK (kontrakt kredytowy - ustalany w trybie indywidualnym, oparty jest na rozwiązaniu kredytowo - barterowym). 

* OP (opóźniona płatność - zapłata następuje w terminie późniejszym). 

*WP (wizyty pojedyńcze, opłata, o ile nie jest uzgodniona wg KP lub KOK, naliczana jest w wysokości 500, 800 lub 1200 zł, odpowiednio, za każdy rozpoczęty kwadrans, pół godziny lub godzinę konsultacji/terapii).

KONTRAKTY

Zawierane w oparciu o ustalenia merytoryczne prowadzonych terapii przy zastosowaniu płatności pakietowej zgodnie z warunkami wymienionymi poniżej:

PAKIETY

Pakiet Złoty: 

Płatności: 

Jednorazowa 4000

Pakiet Platynowy: 

Płatności: 

Jednorazowa 6000

 Pakiet Złoty: 

Upoważnia do korzystania z 10 wizyt (zabiegów, sesji, spotkań, etc.) w trybie zapisów 1/30` u wiodących* specjalistów Centrum w godzinach ich pracy. 

Pakiet Platynowy: 

Upoważnia do korzystania z 10 wizyt (zabiegów, sesji, spotkań, etc.) w trybie zapisów 1/60` u wiodących** specjalistów Centrum w godzinach ich pracy. 

* u pozostałych 1/60` 

** u pozostałych 1/90` 

Wysokość opłaty za kolejny pakiet, może być niższa jeżeli:
* zostanie on zakupiony podczas ważności poprzedniego
* odpowiada wielokrotności 
* częściowo stosowane KOK lub OP 

Pakiety Informacje ogólne: 

1. Uprawniona do korzystania z pakietu jest osoba, dla której został on zakupiony. Aby zakupić pakiet należy wnieść jednorazową opłatę w odpowiedniej wysokości, podanej powyżej. 

2. Limit wizyt (zabiegów, sesji, spotkań, etc.), dalej nazywanych jednostkami, w okresie rozliczeniowym wynosi 10. 

3. Pakiet pozwala na korzystanie z usług (p. 2), świadczonych przez pracowników Centrum, wymienionych w akapicie o płatnościach.

 

4. Korzystanie z pakietu rozpoczyna się po wniesieniu odpowiedniej opłaty. 

5. Wizyty zapisane i nie odwołane uważane są za zrealizowane. Odwołania przyjmowane są do godziny 16-tej dnia poprzedniego pracy Centrum w odniesieniu do umówionego terminu. 

6.  Po wyczerpaniu limitu i/lub braku opłaconego następnego pakietu za wizyty pobierana jest opłata pojedyncza WP. 

7. Wysokość opłaty za kolejny pakiet może być niższa w przypadku, jeżeli zostanie on zakupiony podczas ważności poprzedniego pakietu. 

8. Okres rozliczeniowy ustalany jest indywidualnie w momencie zakupu i nie może być dłuższy, niż okres jednego roku od zakupu. 

9. Ważność pakietu określają łącznie aktualny okres rozliczeniowy i obecność niewykorzystanych jednostek. 

Uwagi końcowe: 

1. Sprzedaż usług i obsługa osób zainteresowanych jest prowadzona w oparciu o możliwości kadrowe Centrum. Obowiązuje kolejność zapisów wg kalendarza Wykonawcy. Kwoty podane są w PLN. Wpłacone wartości, ze względu na charakter uslugi - rezerwacja określonego przedziału czasowego wykonania, zwrotowi nie podlegają.

2. Czas rzeczywisty wizyty jest pomniejszony o czas przerwy technicznej (5`-10`, odpowiednio dla wizyt 30` i 60`).

3. Liczba pakietów i planowanych wizyt pojedynczych jest ograniczona. Centrum zastrzega sobie możliwość odmowy  sprzedaży bez podania przyczyny. 

4. Zaznaczamy, szczególnie w dobie niestabilności finansowej związanej z trwającą wojną w pobliżu, że powyższy cennik w całości ma charakter cen proponowanych wywoławczych, możliwych do ewentualnej negocjacji na podstawie historii korzystania z naszych usług oraz/lub przynależności Odbiorcy do populacji określanej wg średniej dochodów lub płac.*
*Na przykład: 
#Odniesienie do populacji osób zatrudnionych w Polsce o dochodach poniżej średniego: proponowana płatność jednorazowa za Pakiet Złoty, jest dostosowana do najniższej krajowej wynagrodzenia z tytułu umowy o pracy.
#Odniesienie do populacji osób zatrudnionych w Polsce o dochodach na poziomie średnim: proponowana płatność jednorazowa za Pakiet Platynowy, dostosowana do średniej krajowej wynagrodzenia z tytułu ww.

bottom of page