top of page

TERAPIE

PRTBP - pain relief therapy by pain (ang.), terapia usmierzająca ból porzez aplikowanie zmiennego i łagodniejszego bólu.
Podłoże fizjologiczno-anatomiczne:
- zamiana dróg nerwowych rozpoczynających bieg z receptorow bólowych na bieg z innych, receptorów: rozciagowych, ruchu, ciśnieniowych, etc.
- sprowadzenie przetwarzanie bólu, zgodnie z 3-j poziomową koncepcją łuku odruchowego,  na niższy poziom komorkowy OUN. Zgodnie z powszechną wiedzą neurologiczną występują trzy poziomy przetwarzania bólu: mentalny,  tudzież korowy, emocjonalny i afektywny, inaczej - biologiczny. Samo sprowadzenie mechanizmu przetwarzania bólu z poziomu wyższego na niższy jest w wielu przypadkach wystarczające dla osiągnięcia wyraźnego efektu terapeutycznego.
Uwarunkowania biochemiczne:
- mechanizm adaptacyjny MA na różne bodźce, a w tym i bólowe, przewiduje wzmożone wykorzystanie neuroprzekaźników NP i białek  koneksyn BK, przede wszystkim w synapsach na peryferiach i strukturach podkorowych mozgu. Usprawnienie syntezy tych substancji, a takze ich zwrotny wychwyt skutkuje wyraźną poprawą sprawności dzialania ww MA.
Zależności psychologiczno-bechawioralne:
- podstawowe narzędzie terapii to efekt uczenia się. Medytacje kierowane pozwalają na kształcenie wyraźnych łuków odruchowych, co, z kolei pzyczynia się do zmiany natężenia procesów fizjologoczno-anatomicznych, w tym biochemicznych.
Źródło energii pozytywnej tkwi w wyzwolonym bólu:
- wrażenie ulgi w bolu oparte na prawie różnic i podobieństwa jest o wiele intensywniejsze po zaaplikowaniu serii bodźców bólu zmiennego. Dzieje się tak dlatego, że wzmożona produkcja  NP i BK skutkuje nadmiarem, co z kolei po jakimś czasie staję być postrzegane przez wyższe piętra OUN, tudzież przetwarzane przez receptory czuciowe aktywność ktorych jest reprezentowana w tworzeniu efektu świadomego.
Schematy, dawkowanie i przykłady zastosowania:
- stosowanie serii zajęć medytacyjnych w połączeniu z opisem zestawów (terapia/wiecej) TSV, VFR, TML, SML, VML, także naprzemiennych od 1P do 7P, sprowadza się do rozległych schematów terapeutycznych, zależnych od wyników obserwacji objawów i innych danych operacyjnych: wizyta + wizyta kontrolna, seria wizyt #10 lub seria #10 + kilka wizyt kontrolnych, wizyty kontrolno-zapobiegawcze, etc. - o zróżnicowanym czasie trwania, w różnych konfiguracjach odstępów czasowych.
Hasła pokrewne: zmienione stany świadomości, healing, scrypty neurolingwistyczne.

DFM-PR

Dieto-fizjo-manualna psycho-refleksoterapia

Dfm-pr, dieto-fizjo-manualna-psychorefleksoterapia. Terapia autorska o nazwie podkreślającej wykonawcze aspekty oddziaływania Terapeuty wg poszczególnych składników:

- dieto - nawiązuje do udzielania porad zdrowotnych i dietetycznych w zakresie krzewienia optymalnych nawyków żywieniowych, redukcji zagrożeń występowania chorób dietozależnych.

Hasła pokrewne: medycyna żywienia, dietoterapia

 

- fizjo - przedrostek ów wskazuje na skupienie uwagi na procesach fizjologicznych organizmu w zakresie ich subiektywnego odczuwania i optymalizacji z nim związanej. Dotyk własny i jego ocena, zastosowany w różnych konfiguracjach, takich jak siła, tempo powtórzeń, czas trwania, etc. pozwala na podstawie sprzężenia zwrotnego radykalnie zmniejszać uczucia nieprzyjemne i dokuczliwe, takie jak ból, zmęczenie, obniżony tonus mięśni, a dostarczać poczucie odprężenia, witalności itp.

- manualna - manus - ręka, dłoń (łac.) jest częścią ciała zaangażowaną w przebieg sesji terapeutycznej. Terapii dokonuje biorąc pod uwagę odczucia płynące jak z dłoni i rąk w całości, tak i (wprawdzie rzadziej), z korpusu, nóg w całości lub kolan i stóp. Wiedza i doświadczenie Terapeuty uwzględnia wrażenie rozluźnienia mięśni Odbiorcy osiągnięte wielokrotnością powtórzeń sesji właściwych (manualnych) oraz towarzyszących (np. fizjo) prowadzi do ww zamierzonego efektu terapeutycznego.

Hasła pokrewne: manual therapy, osteopathy, chiropractic.

- psycho - Terapeuta jest psychologiem, warunek niezbędny świadczenia usługi - wykonania misji. Wieloletnie doświadczenie terapeutyczne łączy się z wiedzą akademicką w wykonaniu sesji z elementami terapii eklektycznej bazowanej na 8-iu podstawowych kierunkach psychoterapii stosowanej w Centrum (patrz źródło). 

Hasło pokrewne: psychologia dynamiczna, nerwica, psychoanaliza.

- reflekso - praca na odruchach. Jak wiadomo, są odruchy warunkowe i bezwarunkowe, stanowią one podstawę przewidywania stanów reakcji, a nawet zachowań wszystkich żywych istot, w tym człowieka. Skupiamy się w tym czynniku (5-cio czynnikowej dfm -pr) na przetwarzaniu i formowaniu reakcji wrażeniowych stanów organizmu Odbiorcy kierując je w stronę podniesienia jakośći życia związanej ze zdrowiem (hrql).

Hasła pokrewne: refleksologia, akupunktura, akupresura, moksa, sziatcu. 

BDSM

Body Soul&Mind Therapy

BoDy Soul&Mind Therapy jest kontynuacją myśli i praktyk takich terapeutów jak:

Mesmer, Jung, Reich, Lowen, Frankl. Nazwa terapii nawiązuje do ujęcia teleologicznego, tzn. skierowanego na cel końcowy, ale określa się również cele pośrednie. Bazą wyjściową jest trójwymiarowy model osobowości: Body - ciało nabiera cech podmiotowych, traktowane jest jak osoba, ze swoimi problemami i potrzebami; Soul - dusza - odpowiednik greckiego ,,psyche'' wypełnia ciało, nadaje mu sens istnienia, jest od niego (ciała) zależna;  Mind - umysł scala duszę i ciało, jednak to one w równym stopniu posługują się umysłem w drodze zaspokajania swoich potrzeb, czasem rywalizując. Terapia skierowana jest na integrację aktywności tych trzech wymiarów.

Hasła pokrewne: jaźn, blue energy, praca ciała.

HR TPC

Human Resources team&personal counselling

HR team&personal counselling jest terapią autorską zorientowaną na relacje (praca, rodzina, biznes, etc.). Zarządzanie zasobami ludzkimi rozpatrywane jest przez pryzmat dobrostanu Osoby zarządzającej. Terapia prowadzi do optymalizacji funkcjonowania Osoby (Osób) w warunkach  stresogennych i skierowana jest na lepszą wydajność. Wszystko dzieje się w warunkach kierowania się podniesieniem poziomu jakości życia (hrql). Terapia jest wyspecjalizowana i skierowana do osób znajdujących się w różnych grupach zawodowych podwyższonego ryzyka występowania zaburzeń nerwicowych. Są wśród nich: sportowcy i mundurowi, politycy, urzędnicy i przedsiębiorcy, lekarze i osoby duchowne. 

Hasła pokrewne: coaching, trening personalny.

APT

Art-press therapy/act-press therapy

Art-act. Terapia skierowana do użytkowników pola sztuki przestrzenno-wizualnej szeroko rozumianej. Głębokie przeżywane oddziaływania wytworów, jak odbioru tak i twórczości, generują kumulacje napięć w strefie mentalnej, emocjonalnej i energetycznej, inaczej fizycznej. Odbiorca terapii zamienia się w aktora własnego przekazu prowadzonego do redukcji owych napięć. 
Press. Terapeuta jest aktywnym widzem, we współpracy z Odbiorcą terapii kieruje interakcją, odnajduje w ujęciu psychofizychnym strefy i punkty spustowe, wywiera na nie nacisk (press) prowadzący do uwolnienia zbędnych, w nadmiarze szkodliwych, jednostek skumulowanej energii.

Studium przypadku: 
#1. Mężczyzna lat 48, kolekcjoner sztuki, wpadł w poczucie dużego niepokoju wkrótce po nabyciu i ulokowaniu w domowej galerii afrykańskiej rzeźby. Towarzyszyły temu bezsenne nocy, spadek licznych wskaźnikow zdrowotnych i libido. Potrzebował redukcji napięć powstałych w okresie przetwarzania energii związanej z nowym nabytkiem. Rola uczestnika Act-press therapy w ujeciu krótkoterminowym dopiero po skorzystaniu z 2/3 zaplanowanego czasu trwania zaczęła przynosić rezultaty, a po jej zakończeniu wrócił do normalnego funkcjonowania. Rzeźby, jednak, musiał się pozbyć...
#2. Malarka, lat 52. Fizycznie absolutnie zdrowa, Osoba wysportowana i aktywna, poczuła, że zaczęla być "sztywna". Zamrożone w ciele emocje były na tyle odczuwalne, że istotnie przeszkadzały w normalnym funkcjonowaniu. Chrząstkozrosty miednicy i kręgosłupa w sposób lekko uchwytny utraciły swoją ruchomość. Długi proces omawiania różnych elementów tworzonej sztuki wykrył strefy mocnego wpływu zwrotnego na Twórczyni. Socjum, Społecznośc obserwująca  poprzez pilną uwagę potrafiła także dodawać powodów do zgromadzenia napięć.Terapia art-act w połączeniu z zastosowaniem wpływu kręgów "flow" i spiralnego oddziaływania bodźców pojedyńczych (patrz informacje dodatkowe dot. TSV, VFR i TML) więcej, a także aktywność fizyczno-taneczna Osoby Zainteresowanej po kilku miesiącach pozytywnie odmieniło życie Kobiety. 
#3. Student szkoły teatralnej, lat 24, został skierowany na terapię przez inny Ośrodek Terapeutyczny. Subtelne obniżenie ruchomości kości miednicy, a także w obrębie stawów biodrowych wydawało sie być zjawiskiem normalnym funkcjonalnego zaburzenia aparatu ruchu. Jednakże, biorąc pod uwagę wysoki poziom sprawności ruchowej, została postawiona hipoteza obecności licznych punktów spustowych przeładowanych energią, zgromadzoną na skutek nadmiernego przetwarzania rozgrywanych ról. Działania terapeutyczne act-press wkrótce dały zadowalający rezultat. Mały one w pierwszej kolejności działania kateksyjne, tzn. odprowadzające, a w połączeniu ze stretchingiem we własnym zakresie jakość życia Osoby Zainteresowanej uległa znacznej poprawie.

Hasła pokrewne: artterapia, arttherpy, praca z cialem, bodywork.

bottom of page